Особливості оподаткування стартапів: українські та міжнародні реалії

Камінська Марина Сергіївна, КНЕУ

факультет фінансів, ФФ-201

 

Сучасний ринок характеризується мінливістю та складністю, що, в свою чергу, потребує від підприємств та підприємців різних сфер діяльності постійного пошуку нових можливостей та нових підходів до ведення бізнесу.

Уже сьогодні провідні країни світу використовують інноваційний шлях розвитку як ефективний засіб подолання кризових явищ і підтримки конкурентоспроможності продукції.

У сучасних умовах розвитку економіки найактуальнішим є питання створення проектів та бізнес-ідей не професіоналами, а найбільш натхненними та цілеспрямованими інноваторами, що прагнуть реалізувати свій потенціал. Continue reading Особливості оподаткування стартапів: українські та міжнародні реалії

Захист прав інтелектуальної власності у стартапі

Прохорова Ганна Василівна,

ІБО КНЕУ, 1 курс бізнес-адміністрування

 

ВСТУП.

Комерціалізація інтелектуальної власності також може здійснюватися на кожному етапі. Так, університет або наукова організація може продати права на створений об’єкт інтелектуальної власності ліцензіату.

Розробник може також продати технологію як складений об’єкт інтелектуальної власності, що містить у собі винаходи, корисні моделі, промислові зразки, об’єкти авторського права, ноу-хау й інші об’єкти інтелектуальної власності. Коли продається виробництво (бізнес) за угодою комерційної концесії, то разом із приміщеннями і технологічним обладнанням передаються також права на об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються у цьому виробництві. Continue reading Захист прав інтелектуальної власності у стартапі

Дослідження методик оцінки ефективності ІТ-стартапів

Закорко Катерина Сергіївна, 

КНЕУ, ФЕтаУ, 5 курс, ЕСМ-505

 

У сучасних умовах все більше керівників українських підприємств розглядають застосування інформаційних технологій як можливість зростання ефективності свого бізнесу. Сучасний ринок створює запит на виникнення і розвиток стартапів.

Стартап або старап-компанія (від англ. start – up – запускати) є нещодавно запущеним проектом, мета якого – в найшвидші строки окупити вкладені в нього інвестиції і отримати прибуток.

Питання грошової оцінки є одним з основних при запуску нового проекту. При неправильному розрахунку бюджету проекту можна не лише упустити частину доходу, але і навіть втратити грошові кошти. Continue reading Дослідження методик оцінки ефективності ІТ-стартапів

УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Чухно Оксана Володимирівна,

студентка ОЕФ, 3 курсу, спец. 6.030509 «Облік і аудит»,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

На сучасному етапі розвитку економіка України схильна до значних змін, обумовлених такими загальносвітовими тенденціями розвитку як глобалізація, поглиблення міжнародного поділу праці, підвищення відкритості національних економік, зростання ролі технологій, людського капіталу та інформації, прагнення до інноваційного розвитку і максимального використання економічного потенціалу, що в свою чергу стимулюють розвиток економічної інтеграції і регіональної диференціації. Continue reading УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Правові аспекти законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні

Ніщимний В.О.,

КНЕУ, Юридичний інститут,  ІV курс

 

 

В умовах стрімкого розвитку технологій, стирання кордонів та турбулентного ринкового середовища, ведення бізнесу постає водночас і цікавим і надто ризикованим діянням, особливо, якщо він висуває претензію на хоча б тимчасове створення та існування  абсолютно нового продукту, послуги тощо. Нові проекти та ідеї часто не доживають до стадії втілення, не говорячи вже про стадію прибутковості та розвитку. Водночас із новими напрямками бізнесу з’являється новий сленг, слова, поняття, терміни, які точно і чітко відображають суть справи за умови грамотного їх використання. Таким відносно новим явищем та дефініцією в українській бізнес-культурі є «стартап». Continue reading Правові аспекти законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні

Огляд деякіх методів оцінки вартості стартапа та нормативно-правова основа ведення діяльності стартапів

Кучмін В.М., Інститут бізнес освіти КНЕУ, програма бізнес адміністрування (МБА)

 

«Оптимальна сума — це та максимальна кількість грошей, яка в певний період часу дозволяє застосувати кожний отриманий долар більше для користі компанії, ніж для шкоди підприємцю».

П’єр Ентремонт.

 

У наш час, швидше за все, багато підприємців або управлінців уже чули такий термін, як «стартап». Однак є ті, хто навіть не замислювався над тим, що ж це таке. Хоча очевидно, що із зразками продуктів світових стартапів багато хто вже зіткнувся. Адже прикладами є такі відомі проекти, як Wikipedia, Instagram або YouTube. І це – лише вершина світового «айсберга» з дивною назвою «стартап».

У цій доповіді я хочу оглянути деякі методи оцінки вартості стартапа та розповісти про норми українського законодавства, які регулюють правові відносини у сфері швидкозростаючих інноваційних проектів. Continue reading Огляд деякіх методів оцінки вартості стартапа та нормативно-правова основа ведення діяльності стартапів

«Стартап: Інтелектуалізація економічного розвитку в Україні. Формування економічних та правових регуляторів».

Тимофєєв М.В., Інститут бізнес освіти КНЕУ, програма бізнес адміністрування (МБА)

презентація доповіді

 

Мета:

Розкрити економічну суть стартапу. Дослідити правові аспекти існування стартапів в Україні та вплив державного сектора на розвиток інновацій в законодавчому полі.

Вступ:

Сьогодні в умовах стрімкого розвитку технологій, розвитку ринкового середовища, ведення бізнесу, постає водночас цікавим та надто ризикованим діянням, особливо, якщо він висуває претензію на хоча б тимчасове створення та існування абсолютно нового продукту, послуги тощо. Нові проекти та ідеї (стартапи) часто не доживають до стадії втілення, не говорячи вже про стадію прибутковості та розвитку. Причин може бути досить багато, головне розуміння в якому напрямку йде рух розвитку генерації нових ідей, і яким чином державний апарат фокусує законодавчу діяльність для стимулювання старапів в Україні. Continue reading «Стартап: Інтелектуалізація економічного розвитку в Україні. Формування економічних та правових регуляторів».